Coördinatie Maurice van der Kaa.

Email vogelwerkgroepmiddenbrabant@gmail.com  

werkgroep landschapsbeheer


De afdeling Landschapsbeheer is al jarenlang actief op het terrein van het knotten en het uitdunnen van bossen. De namen houtploeg en knotploeg stammen nog uit de tijd dat deze groep wilgen ging knotten. Dat is al zeker 35 jaar geleden, in de beginjaren van de vogelwerkgroep. In dat prille begin werden alleen maar wilgen geknot. De allereerste rij die werd behandeld was aan het Visserslaantje in Oisterwijk. Er staat nu nog enkel één knotboom overeind! Veel geknotte wilgen zijn later alsnog door eigenaren omgezaagd.

In 1996 is de afdeling verzelfstandigd en heet sindsdien "Stichting Beheer Kleine Landschapselementen Midden-Brabant". In het winter-halfjaar wordt wekelijks in bosgebieden met professioneel materieel onderhoud gepleegd. Vooral in bosgebieden van het Brabants Landschap worden werkzaamheden verricht.

 

In het begin ging alles nog met het handzaagje maar al snel werd met de eerste motorzaag gewerkt. Daardoor konden er meer activiteiten worden ontwikkeld zoals houtwallen onderhouden, kleine heideterreintjes openmaken en Amerikaanse vogelkers verwijderen. Werkte men in het begin voor veel particulieren, langzaam is overgegaan naar opdrachten voor Brabants Landschap en een enkele keer voor Natuurmonumenten.

 

Werkgroepleden:

Dolf Gijtenbeek, Maurice van der Kaa, Aad van Gelswijk, Sjef Staps, Toine Murray, Nico Hilgers en nog enkele mensen die niet lid zijn van onze vogelwerkgroep.

 


Landschapsbeheer 2017 

Nico Hilgers

Nadat we in de winter van 2016-2017 achter de kapel aan de Moergestelseweg hadden gewerkt en ook al een begin hadden gemaakt met het dunnen van een naaldbos achter het Diaconieven, zijn we in de herfst van 2017 begonnen met wilgen te knotten en houtwalonderhoud aan de Reusel (achter het huis van Tijs Struijken).

 

Daarna zijn we verder gegaan met de dunning van het naaldbos achter het Diaconieven. De bedoeling is deze winter nog wat kleinere bospercelen van het Brabants Landschap in de Oisterwijkse Bossen te dunnen. Ook onderhouden we de boomgaard (snoeien van de fruitbomen, maaien van brandnetels) bij Wim van de Wouw.


Landschapsbeheer 2016

Nico Hilgers

De werkgroep Landschapsbeheer (voluit : Stichting Beheer Landschapsbeheer Midden-Brabant) heeft zich in 2016 optimaal voorbereid op het winterseizoen 2016/2017 .

Er werd een EHBO-cursus (EHBO in het bos) gevolgd, theorie en praktijk. Ook werd veel aandacht besteed aan preventieve maatregelen zoals het in orde hebben van de EHBO-middelen. Daarnaast werd er ook door alle leden van de werkgroep een cursus gevolgd ter verdere professionalisering: “Basistraining :Veilig omgaan met de motorzaag”.

Veilig werken was altijd al een belangrijk thema ; in deze cursus werd uitgebreid onze kennis van de motorzaag , het onderhoud daarvan en vooral het veilig werken ermee benadrukt. Twee theorieavonden en twee praktijkdagen in het bos hebben ons weer een stuk verder gebracht. Ieder kon na de cursus ook een certificaat in ontvangst nemen! Bovendien hebben we geïnvesteerd in veiligheidskleding en gehoorbescherming.

De werkzaamheden bestonden dit jaar uit het vrij zetten van een gagelveld (opslag van Berk en Grove Den verwijderd), de oevers van het Rietven (vlakbij de Moergestelse weg in Oisterwijk vrijmaken, en het dunnen van een bos met Grove Den.  De oevers van het Rietven hebben we vrijgemaakt omdat Brabants Landschap binnenkort het Rietven machinaal wil schoonmaken en verdiepen.

 

 


Werkzaamheden winter 2014/2015

Nico Hilgers

Op 11 oktober begon voor de vrijwilligers van  Beheer Landschapselementen het winterseizoen alweer.

We zijn begonnen aan de Moergestelseweg (achter het kapelletje) met het verder vrijzetten van een mooi Gagelveldje. Hier zijn we enkele jaren geleden begonnen met het zagen van Grove Dennen om zo de Gagel meer kans te geven. Nu worden ook aan de randen deze Grove Dennen weggezaagd en ook enkele erg grote Zeedennen.  Zie bijgaande foto waar je Dolf Gijtenbeek in actie ziet.

Als we de hele dag buiten bezig zijn, hebben we natuurlijk ook oog voor vogels en leuke plantjes die we tegen komen.  Zo vloog er op 18 oktober een watersnip uit een van de plasjes in het Gagelveld omhoog en waren er de hele dag Kruisbekken te horen die in groepjes over vlogen.

Op verschillende plaatsen in het Gagelveld vinden we prachtige groeiplaatsen van Rood Bekertjesmos (een kleine soort Korstmos); zie bijgaande foto’s die Sjef Staps gemaakt heeft. 

Op 25 oktober zijn we in een aangrenzend perceel begonnen met het dunnen van een Grove Den bos.

 


Werkzaamheden winter 2013/2014

 

Waar we vorig jaar geëindigd zijn bij het Galgenven zijn we nu op 5 oktober j.l. begonnen om daar het werk met de dunning van de grove dennen. Inmiddels zijn we daar klaar.

 

Lokatie Werkzaamheden
Galgenven Dunning van grove dennen.
Rietven Vrijzetten van grove den en douglas.
Kerkeindse Hei                  Verwijderen Amerikaanse vogelkers.
Hondsberg Uitdunnen grove den

Werkzaamheden winter 2012/2013

 

Lokatie Werkzaamheden
Zandstraat Moergestel         

Vrijzetten van de beek de Roseph

Volledig opknappen van een lariksbos

Het ontdoen van Amerikaanse vogelkers

Het bijplanten van beuken om uiteindelijk gemengd bos te creëren

Omgeving Pierenberg,

nabij Galgenven

Bos van Grove dennen uitdunnen

 

Werkzaamheden de laatste jaren:

 

Lokatie Werkzaamheden
Zonnewende Moergestel Verwijderen Amerikaanse eik, Am. vogelkers. Pseudo-Acasia, dunning van Grove den
Rietven Oisterwijk Omvormen van een Fijnsparrenbos
Setersheike Haaren                          Verwijderen Amerikaanse vogelkers
Moddervelden Oisterwijk Uitdunnen van Grove den, een Gagelveld vrijgezet
Stokske Oisterwijk Dunning eikenbosje, verwijderen exoten
Kievitsblek Oisterwijk Renovatie oude fruitboomgaard