LINKS


Brabantse vogelwerkgroepen

Vogels in Brabant
Brabantse vogels biedt informatie over in het wild levende vogels in Noord-Brabant én de mensen die zich daar mee bezig houden. De website is voor én door Brabantse vogelaar(ster)s gemaakt.


Zet zich in voor de vogels en hun leefgebied in de regio Breda en willen een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die in vogels geïnteresseerd is: van mensen die in hun vrije tijd willen genieten van de vogels in de directe omgeving tot de gevorderde vogelaars.
 

Vogelwerkgroep De Kempen

Opgericht in 1974 en actief met het bestuderen van de vogels die in het wild in de Kempen voorkomen. Van een klein groepje bevriende vogelaars groeide de werkgroep uit tot een veelzijdige en actieve organisatie van ongeveer 80 leden. Het logo van de vogelwerkgroep is de klapekster.


Vogelwerkgroep de Biesbosch.

Alles wat met vogel-en natuurnieuws te maken heeft over een van Nederlands mooiste natuurgebieden de Biesbosch.


Vogelwerkgroep KNVV Tilburg

De vogelwerkgroep bestaat uit bijna dertig enthousiaste vogelaars. De activiteiten van de groep bestaan voor een belangrijk deel uit het observeren en genieten van vogels in hun natuurlijke omving. Dit geschiedt meest in Tilburg en directe omgeving.


Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk.

De vogelwerkgroep in Oisterwijk is een zeer actieve vereniging. Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd voor zowel leden als voor het publiek. Kennis wordt regelmatig met anderen gedeeld tijdens ivn wandelingen.

 


Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek

De Vereniging Natuur & Milieu is een belangenvereniging voor behoud en ontwikkeling van een gezonde natuur. We richten ons vooral op de natuur in en om de gemeente Hilvarenbeek. Daarvoor onderhouden we contacten met plaatselijke, provinciale en landelijke natuurbelangengroepen.


Madese Natuurvrienden

Een vereniging voor gezellige en actieve natuurbeleving in de Gemeente Drimmelen en omstreken.


Werkgroepen vogelsoorten

Uilenwerkgroepen Oisterwijk IVN

Binnen de vogelwerkgroep van IVN Oisterwijk is er veel aandacht voor uilen. Men richt zich vooral op steenuil, ransuil en kerkuil en bosuil. 


Landelijke vogelwerkgroepen

Kerkuilenwerkgroep Nederland.

De werkgroep is de overkoepelende landelijke organisatie van ongeveer 1000 vrijwilligers, werkzaam in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. De leden van de werkgroepen plaatsen nestkasten, ringen kerkuilen en verzamelen ringgegevens.


Steenuilwerkgroep Nederland.

STONE probeert de positie van de steenuil in Nederland te versterken . Dat doen ze in samenwerking met talloze lokale steenuilwerkgroepen, vrijwillige steenuilbeschermers en met landelijke organisaties als Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, SOVON en het Vogeltrekstation. 


Gierzwaluwwerkgroep Nederland.

Het doel van de vereniging is het beschermen van de gierzwaluw in Nederland. Het uitdragen van ons enthousiasme over deze prachtige vogel en het verspreiden van kennis over de gierzwaluw zijn middelen om dit doel te bereiken.


Roofvogelwerkgroep Nederland.

De Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) is een landelijke werkgroep die in 1982 is opgericht om een einde te maken aan de vervolging van roofvogels. Het onderzoek naar roofvogels neemt binnen de beschermingsactiviteiten een steeds grotere plaats in. 


Dutch Birding

De stichting Dutch Birding Association (DBA) is in 1979 opgericht en heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen. De belangrijkste activiteit is de uitgave van het tijdschrift Dutch Birding. Daarnaast beheert de DBA een landelijk systeem van Dutch Bird Alerts. 


Natuurorganisaties eigen land

Brabants Landschap

De mens heeft natuur nodig om te overleven. Maar alle planten en dieren samen vertegenwoordigen ook een op zichzelf staande waarde. Brabants Landschap probeert de verscheidenheid aan Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen. Dat doen ze door anderen te helpen bij natuurbescherming in het landelijk gebied én door zelf natuurgebieden aan te kopen en te beheren.

 

 


Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging die zorgt voor de natuur in Nederland. Dat doen we door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur.


Staatsbosbeheer

Natuur waar je je mee verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar natuur en landschap gekoesterd wordt, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten.


Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve vereniging die o.a. wordt ondersteund door 153.000 leden, bedrijven en instellingen. Vogelbescherming is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden. 


Sovon

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.


Natuurorganisaties buitenland

Natuurpunt

Natuurpunt in België beschermt hun natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.


Commerciële sites

www.vivara.nl

Vivara is gespecialiseerd in vogelvoer, voederhuisjes en nestkasten. Daarnaast ontwikkelen ze natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt. Vivara werkt hierbij nauw samen met onder meer Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Stichting Egelopvang, Stichting Eekhoornopvang Nederland, De Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging. Een deel van de opbrengst wordt aan deze organisaties afgedragen.