privacy verklaring


Algemeen

Dit is de privacyverklaring van de Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming Midden-Brabant, VWG Midden-Brabant, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer voor Koophandel onder nummer 40259382.

  • De VWG Midden-Brabant is een vereniging met als doel de bescherming van in het wild levende vogels en het behoud en beheer van natuur, milieu en landschap, in het bijzonder in Midden-Brabant.
  • VWG Midden-Brabant verwerkt de aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerken van persoonsgegevens

Bewaartermijn

  • VWG Midden-Brabant bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Zie bijgaande tabel.

Website

  • VWG Midden-Brabant respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar vogelwerkgroepmiddenbrabant@gmail.com

 

 

 

*Vastgesteld op 27-08-2018 door het bestuur van de VWG Midden-Brabant.

 

Tabel overzicht van de door de VWG Midden-Brabant te verzamelen persoonsgegevens

Doel

Welke

persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

Het uitvoeren van de lidmaatschapsover-eenkomst

·   Geslacht

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer(s)

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Administratie

·   Geslacht

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer(s)

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·    Penningmeester

Vogelcursus

Het uitvoeren van de cursusovereenkomst

·   Geslacht

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer(s)

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·    Cursusleider(s)

·    Penningmeester

Informeren over activiteiten van de VWG d.m.v.  verspreiding van de nieuwsbrief Peregrijn en van E-mailberichten.

·   Geslacht

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zo lang de betrokkene de informatie wenst te ontvangen,

·    Secretaris

·    Bestuurder met aandachtsveld PR+Communicatie