excursie 2016


Excursies 20132014 | 2015 | 2017 | 2019


Hengstven 30 oktober 8.00u – 11.30u

Deelnemers Fred Schülein, Peer Busink, Aad van Gelswijk met z’n vrouw, Carel met een kennis, Peter Slingerland, Nico Hilgers, Marcel Morel en Jan van Rijsewijk.

 

Het beloofde die zondag een mooie dag te worden. Maar dat liep anders. Windstil en ……MIST! Met een zicht van minder dan honderd meter begonnen we aan de wandeling. In deze tijd van het jaar is het rustig met vogels. Ook de vogeltrek is over de top heen. Opvallend was ook de afwezigheid van de honderden ganzen die we hier eerder tegenkwamen. Een rede om naar andere zaken te kijken. Langs ven en braamstruweel liepen we het bos in. Aad wees ons op een stuk bos vol met oude vliegdennen en kregen we uitleg voor een beter beheer. Bij het zien van een uitgegraven bosmuizenhol, volgden een leuk verhaal van Peer over een bosmuizenonderzoekje eerder bij hem thuis. In het gebied bevindt zich ook een dassenburcht en we vonden derhalve enkele prachtige dassenprenten. Onderweg hoorden we goudvinken en kruisbekken roepen. Terug bij het ven aangekomen verbaasde Peer zich erover, waarom de sloten geschoond waren en er een watersluis was aangelegd. Immers, men wil het gebied toch  vernatten?! Ook het inzaaien van gras riep vraagtekens op. Reden genoeg Natuurmonumenten eens uit te nodigen om uitleg hierover te geven in een ledenvergadering. Toch nog een mooi waarneming gedaan. Een klapekster vloog heel even in een van de weinige struiken in het verder toch open gebied.

 

 

Diessens Broek 20 mei 19.00u – 21.30u

Aantal deelnemers: 16

Vogelexcursie VWG Midden-Brabant nav de nationale vogelweek 2016

Gids Peer Busink

 

Het weer was enigszins fris, half bewolkt, stevige wind. Na verwelkoming, werd enige informatie over kijkers, telescoop en vogelgidsen gegeven.

Er werd wat over biotopen, territoria en inventarisatie van vogels verteld. Daarna wat over de Vogelwerkgroep. Br en de vwg-folders uitgereikt.

Op pad en waargenomen soorten in de verschillende biotopen.

Akkers:    Kievit; Kauw; Kokmeeuw, overvliegend Kleine mantelmeeuw;                            Spreeuw; Scholekster

Bos          Vink; Roodborst; Winterkoning; Merel; Zanglijste; Zwartkop; Tjiftjaf;                   Koolmees; Grote bonte specht; Boomkruiper

Water:      Bergeend; Meerkoet; Krakeend; Wilde eend; Knobbelzwaan;                             Kuifeend; Slobeend;Canadese gans; Grauwe gans

Struweel: Kleine karekiet; Rietgors; Grasmus

Vlakte:     Grutto; Watersnip (balts); Bruine kiek; Zwarte kraai; Buizerd;                            Graspieper; Gierzwaluw;Boerenzwaluw; Oeverzwaluw; Blauwe                          reiger; Wulp

 

Waarschijnlijk door de stevige wind waren de vogels niet zo zanglustig. Al met al toch 39 soorten gezien. Naar de opmerkingen te oordelen gingen de deelnemers na de wandeling zeer tevreden huiswaarts.

 

 


Zaterdag 21 mei 2016

Excursie "Op naar de Brand"

Gids Nico Hilgers

 

In het kader van de Nationale Vogelweek organiseerde onze Vogelwerkgroep deze excursies. Om 07.00u waren  de mensen die zich opgegeven hadden aanwezig evenals enkele leden van onze werkgroep, Jan van Rijswijk , die de aanwezigen namens Vogelbescherming en Vogelwerkgroep welkom heette, Fred Schülein en Peter van Gestel.

Nadat er iets  over het gebied verteld was gingen we op stap. Tijdens de wandeling waren enkele soorten erg prominent aanwezig. Vooral bij de zang van deze vogels heb ik vaak stil gestaan zodat de meeste aanwezigen na enige tijd zwartkop ,tuinfluiter en zanglijster wel konden onderscheiden.

Ook grasmus zal daartoe ook behoren.  Algemene soorten als merel, roodborstje en winterkoninkje kregen uiteraard de nodige aandacht. Af en toe werd er ook bij planten stilgestaan . Erg leuk werd het toen we op gegeven ogenblik ook de spotvogel tegenkwamen en de mensen ook deze bijzondere zang te horen kregen. Tijdens deze wandeling zouden we er 4 of 5 tegenkomen. Jan vergeleek de zang terecht met het geluid van een badeendje.

Langer bleven we stilstaan bij de baltsvlucht van een boompieper; we kregen een prachtige demonstratie. Regelmatig zagen we een ree door de bloemenwei huppelen. Nadat we ook de roodborsttapuit en even een rietgors zagen , sloegen we bijna achterover toen er plots een kraanvogel overkwam! (Was ie gewond? Hij liet een poot een beetje hangen).

De lol kon helemaal niet meer op toen er even later een zwarte wouw zich fantastisch liet zien.

Pas daarna zagen we voor het eerst een buizerd en in een flits vermoedelijk een havik. Op de terugweg hoorden we op zeker 2 verschillende plaatsen de zang van de wielewaal. Een enkele keer hoorden we kort de grote bonte specht; ook de andere spechten waren niet meer actief.

Maar als toetje kregen we in een bramenstruweel (geattendeerd door een fotograaf) prachtig de mogelijkheid om de boomkikker te bewonderen , en te fotograferen. Na nog eens goed de roodborsttapuit te bestuderen en de even de putter te beluisteren , maakten we het rondje af.

We hadden een prima excursie; ook uit de enthousiaste reacties van de deelnemers was dat op te maken!


Zondag 20 maat 2016

Excursie Den Opslag 'Grutto's kijken'. 

Voor deze excursie hadden zich achttien personen aangemeld, twee mensen hebben zich ter plaatse aangesloten en twee meldden zich af. Het was een gemêleerd gezelschap dat kwam uit Weert, Eindhoven, Uitgeest, Vucht en Haaren en natuurlijk ook uit Baarschot, Hilvarenbeek en Diessen, leden en niet-leden. We gingen dus met z’n achttienen op pad. 

 

Na een korte inleiding konden we mooi om negen uur vertrekken vanaf café Bij Verhoeven. Na een paar honderd meter lopen zagen we onze eerste waarneming: een kleine bonte specht was actief bezig zijn kostje bij elkaar te tikken. Om geluiden te kunnen plaatsen is stil zijn ook belangrijk. Zo hoorden én zagen we de vink, de koolmees, pimpelmezen, een heggenmus, roodborstjes, winterkoning, groene specht maar ook twee baltsende futen! De scholeksters waren luidruchtig en de wulpen lieten zich horen. 

 

Maar we kwamen natuurlijk voor de grutto, de koning van de weidevogels! We voerden de spanning enigszins op: twee punten voor degene die de grutto het eerste zou horen. En ja hoor: het lied van de grutto liet niet lang op zich wachten en de sfeer zat er prima in.

Dat we niet de enige waren die voor deze vogel op pad waren, bleek uit het feit dat we aan moesten sluiten om de toren te kunnen beklimmen, leuk dat deze voorziening zo’n succes is. 

De telescoop werd naar boven gedragen en opgesteld zodat iedereen kon genieten van de vele weidevogels die aanwezig waren in het plasdrasgebied. Smienten, tureluur, veldleeuwerik, slobeend, wintertaling, graspieper en dodaars. Vooral de vogelaars uit Weert waren in hun nopjes, blij dat ze de tocht hadden gemaakt naar ‘ons’ gebied Den Opslag. Leden van de Vogelwerkgroep Midden Brabant waren in het veld bezig met het inventariseren. Er werd van alle kanten op de grutto’s gelet. Maar dat deerde ze niet: we kregen een daverend concert en ze vertoonde ons hun vliegkunsten.

 

Deze activiteit trok veel belangstelling. We kregen meer aanmeldingen dan dat er plaatsen waren. Het is belangrijk de vogels in het gebied ook rust te gunnen. We kregen niet alleen aanmeldingen, maar ook mails van mensen die een eigen kijk hebben op het weidevogelprobleem. Het is goed dat er een dialoog ontstaat over dit toch wel flink probleem.

 

Om 11.30 uur zat de wandeling erop, de helft van de groep bleef nog even voor een bakkie koffie of thee en we kletsen nog gezellig na. 

Kortom een geslaagde excursie in het kader van het Welkom Grutto Weekend die we in samenwerking met de Vogelbescherming en de Vogelwerkgroep Midden Brabant organiseerde. De volgende gezamenlijke excursie (in het kader van de Vogelweek) vindt plaats op 22 mei in ’t Turkaa in Diessen. 

 

Tekst:  Maya van Prooyen

Foto's: Siem Zwaard