excursies 2013

Zie ook: Excursies  2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019


Oost Kantons Ardennen 17 mei / 20 mei 2013.

Het was druilerig weer toen we vrijdagnamiddag aankwamen in Heppenbach. Heppenbach is een plaatsje met 260 inwoners, deelgemeente van de Belgische gemeente Amel en ligt in de provincie Luik. Voor vogelaars is dit deel van de Ardennen één van de beste plekken om typische Ardense vogels te zien. Vogels die in Nederland en Vlaanderen zeer zeldzaam zijn komen hier voor zoals de rode wouw en notenkraker.

We waren met z’n achten: Wiel met Ria, Peer met Corine, Roos, Marcel, Fred en Jan.  We verbleven in een aanbouw van een huis midden in het dorp. Oud, maar wel netjes en verzorgd. Vanwege enig gebrek aan slaapruimte sliep Jan in zijn camper op de parkeerplaats bij het huis.

Nadat er boodschappen waren gedaan hebben we ‘s-avonds gezellig getafeld en later de plannen besproken voor de komende dagen. Vroeg naar bed!

 

Zaterdagmorgen was het droog maar nevelig.  Ik werd gewekt door de roep van kramsvogels die vlakbij hun ‘thuis’ hadden.  Ook de zwarte roodstaart liet zich vanaf dat moment alle dagen horen. Natuurlijk ook volop huis- en boerenzwaluwen in het dorp.  We zijn gaan wandelen en naar gelang de dag vorderde werd het weer beter. Het landschap bestond uit bloeiende weiden, veelal omzoomd met struikgewas  en hagen afgewisseld met stukken bos. Het viel ons op dat de natuur achterliep op die van Nederland. Vanaf de lente tot het eind van de zomer komt de rode wouw in het gebied voor.  Zodra de zon doorbrak zagen we deze schitterende roofvogels regelmatig cirkelen op thermiek over het dal. Op weg naar een steengroeve, waar we de oehoe konden spotten, pauzeerden we bij een beekje waar we niet alleen de grote gele kwikstaart zagen maar ook een waterspreeuw, die zich even goed liet zien op een laaghangende boomstam over het water. De oehoe hebben we niet gezien. Wel even later een braamsluiper die, in tegenstelling tot zijn geborgen leefwijze, goed in beeld kwam.

Later op de dag hebben we een boswandeling gemaakt. Vuurgoudhaantjes, glanskop en een fluiter waren hier de hoogtepunten.

Wat hoorden en zagen we allemaal deze dag; boerenzwaluw, braamsluiper, buizerd, ekster, fitis, fluiter, gaai, geelgors, gele kwikstaart, gierzwaluw, glanskop, goudhaantje, grasmus, groenling, grote gele kwikstaart, grote lijster, heggenmus, huismus, huiszwaluw, kauw, koolmees, kuifmees, kneu, kramsvogel, merel, pimpelmees, putter, ringmus, rode wouw, roek, roodborst, roodborsttapuit, spreeuw, tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, vink, vuurgoudhaantje, waterspreeuw, wilde eend, zanglijster, zwartkop, zwarte kraai, zwarte mees, zwarte roodstaart. Verwacht maar niet gehoord of gezien: Oehoe, wespendief, zwarte wouw, ruigpootuil.

 

Zondagmorgen na ontbijt vertrokken we  naar de Hoge  Venen. Dit unieke landschap bestaat uit hoogveengebieden, heideterreinen, schrale graslanden en veel bossen. Het korhoen in België komt enkel nog voor op de Hoge Venen. Vanwege strenge bescherming mag je het gebied alleen in met gidsen.  Anders ben je verplicht er met een omtrek omheen te lopen. Het is vanaf die afstand vrijwel uitgesloten dat je de ‘korren’ kunt zien. We troffen wel een paartje grauwe klauwieren aan in hun territorium. In het hoogveengebied zijn ook kenmerkende heide- en veenplanten te vinden zoals veenmos, orchideeën, gentianen, zonnedauw, veenbes en veenpluis.

Wat we daar zagen en hoorden; bonte vliegenvanger, boompieper, gaai, goudhaantje, grasmus, graspieper, grauwe klauwier, houtduif, kievit, grote bonte specht, roodborsttapuit, sprinkhaanzanger, torenvalk, tuinfluiter, turkse tortel, veldleeuwerik, vuurgoudhaantje, zwartkop, zwarte mees. Verwacht maar niet gehoord of gezien; korhoen.

 

Maandagmorgen werden we gewekt door flinke regendruppels. Het was somber en triest. Omdat het er niet naar uitzag dat het weer snel verbeterde besloten we huiswaarts te keren. Wel even nog naar een steengroeve in de buurt gereden, maar deze stelde niet veel voor. Naar huis!

Dank zij enkele deskundigen onder ons was het voor iedereen een leerzaam weekend en kunnen we ook terugkijken op een gezellig weekend met elkaar.  

 


Excursie 14 april 2013 naar de Hilver.

Excursieleider Nico Hilgers.

 

Om 8 uur kwamen we met z’n tienen bij elkaar bij de kerk van Biest-Houtakker. Leden van onze vogelwerkgroep en van IVN Oisterwijk. Onder leiding van Peer Busink hebben we langs het Wilhelminakanaal en ook een rondje door het gebied gemaakt. Al vrij snel hoorden en zagen we ook de eerste blauwborst. Ondertussen vertelde Peer over de geschiedenis en over het beheer in de Hilver. Hoe met kleine ingrepen, of juist het laten daarvan, invloed op de broedvogelbevolking mogelijk is. Overjarig riet langs het kanaal is erg belangrijk b.v. voor karekieten. Maar in het natte grasland kan het juist belangrijk zijn riet te maaien voor de weidevogels die goed van zich af willen kijken.

Tijdens de gehele excursie genoten we van de aanwezige grutto’s en kieviten , baltsend en parend. Maar ook was het genieten van een koppeltje watersnippen dat zich liet zien en horen ook met het typische geluid van roterende staartveren.

Toen we een van de watersnippen met de verrekijker volgden , werden we verrast door een slechtvalk die achter de snip aanging! Gelukkig kwam die met de schrik vrij; zien we eindelijk weer eens een baltsende watersnip , wordt ie bijna voor onze neus opgepeuzeld.

Op het open water konden we even een zomertaling zien, er zaten slobeenden , wintertalingen, krakeenden, smienten en een koppel knobbelzwanen. Op de wandeling door het gebied werden we ook nog verrast door een vrouwtje bruine kiekendief. In het riet waren rietgorzen actief, op enkele plaatsen Blauwborsten. En toen was daar ineens de koekoek . Voor ons allemaal de eerste van dit voorjaar. Evenals even later gele kwikstaarten. De grote gele kwikstaart hadden we even tevoren gehoord en over het kanaal zien vliegen.

Hieronder een min of meer volledige lijst van vogels die we deze ochtend hebben waargenomen.

 

Blauwborst, Rietgors, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Groene Specht, Tjiftjaf, Kneu, Koekoek, Patrijs, Kievit, Grutto, Wulp, Scholekster, Graspieper, Kneu, Vink, Putter, Groenling, Huismus, Boerenzwaluw, Torenvalk, Slechtvalk, Bruine Kiekendief, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Zomertaling, Wintertaling, Knobbelzwaan, Kievit, Grutto, Watersnip, Tureluur, Scholekster, Graspieper.

 

 


Verslag Zeelandexcursie 12 januari 2013.

door Jan Paymans

 

Het zou een prachtige dag worden. De temperaturen rond het vriespunt en veel zon. Om 8.00 's morgens verzamelden we bij het Bastionhotel in Tilburg, om vandaar verder te reizen. Op het laatst hadden zich enkele mensen afgemeld zodat we nog met z'n vieren waren. Wiel Poelmans, Peter van Gestel, Jan Paymans en Jan van Rijsewijk.

Daar begon ons 'rondje zeeland' met Jan van R. aan het stuur van zijn minicamper. Na een dik uur rijden kwamen we aan bij het buurtschap Vlake. Hier bevinden zich de Yerseke Moeren. Een groot open ruig weilandgebied met enorme groepen ganzen. Rotganzen, Kolganzen, Rietganzen en Grauwe ganzen graasden er. Het hoogtepunt van die dag zagen we ook meteen: 6x Roodhalsganzen! Verder nog grote groepen Kivieten en Smienten.

Nu al voldaan en tevreden vervolgden we onze weg richting Plan Tureluur. Ook hier weer groepen ganzen zoals Brandganzen, Grauwe ganzen en Kolganzen. Ook veel Wulpen, Bergeenden, Kluten en Smienten. In de lucht een enorme groep Goudplevieren. Verder nog Middelste zaagbekken, 4 Lepelaars, Slobeenden en Scholeksters.

Daarna reden we naar de Brouwersdam. De koude trotserend zagen we een groep Middelste zaagbek mannetjes, Roodkeelduikers, Brilduikers en Kuifduikers. Zwarte zeeëenden, Steenlopers, Paarse strandlopers, Drieteenstrandlopers, Zilverplevieren, Futen, Parelduikers, Geoorde futen en Scholeksters. 

Op weg naar het Hoogland van Strijen ontdekten we bij het Hellegatsplein nog een Grote zilverreiger. Waarnemingen bij het Hoogland waren Brandganzen, Kolganzen en Grote zilverreiger.

Jan van R. had nog een warme beker chocomel voor ieder gemaakt zodat we de kou snel konden vergeten en terugkijken op een leerzame dag. Dit alles dank zij het deskundige oog (en telelens) van Wiel.