de Hilver

Download
Broedvogelinventarisatieverslag 2018 in de De Hilver
Tellingen zijn verricht door Vogelwerkgroep Midden-Brabant alsmede KNVV Tilburg.
Inventarisatie De Hilver 2018.pdf
Adobe Acrobat document 23.2 MB

Download
Broedvogelinventarisatieverslag 2017 in de Hilver
Broedvogelinventarisatie De Hilver 2017.
Adobe Acrobat document 24.0 MB

Download
Broedvogelinventarisatie De Hilver 2016
Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver
Broedvogelinventarisatie De Hilver 2016
Adobe Acrobat document 15.6 MB

Klik op het logo en je vindt de uitgebreide handleiding voor Avimap. 


In oktober 2015 is besloten om 1x per maand het gebied de Hilver te inventariseren en dat een jaar lang. De Hilver is onderverdeeld in 5 gebieden

  • Helsbroek
  • Moergestels Gement
  • Moergestels Broek
  • Den Opslag
  • Diessens Broek

Vaste tellers zijn Peter Slingerland, Wiel Poelmans, Fred Schülein, Nico Hilgers, Gerard van de Kaa, Loek Hilgers, Peer Busink, Peter van Gestel en Jan van Rijsewijk..*De gegevens worden verzameld en er wordt iedere maand verslag van gemaakt. Hieronder enkele verslagen.

Maand: December

Gebied: Den Opslag

Weer: Zonnig, lichte vorst.

Tellers: Fred Schülein en Wiel Poelmans

 

Hierbij onze gegevens. We hebben aardig gescoord! We begonnen met een vr. blauwe kiekendief, daarna bokje langs Spruitenstroompje en klapekster langs Reusel. Toen stootte Fred een grotere snip op die 20m verder weer landde. Voorzichtig er na toegelopen en voor de tweede keer opgestoten belandde de vogel weer 20m verder, echter aan de andere kant van de Reusel. Tijdens landen kon ik de bovenvleugel goed zien: geen witte achterrand aan vleugel, maar wel witte rand aan grote en middelste dekveren. Verder korte snavel gezien en donkere flank. Vogel riep niet bij opvliegen en vloog vrij rustig weg om snel weer in te vallen. Slechts één conclusie mogelijk: poelsnip. Dit is een dwaalgast die wel jaarlijks gezien wordt, maar dan vooral in het najaar.

En verder; wilde eend (35), knobbelzwaan (2),watersnip (38),smient  (paar), fazant (m.), sperwer(vr.) houtduif (30),spreeuw (12), stormmeeuw, kolgans (38 > Z), nijlgans (9), aalscholver (11), waterral (1 r.), kievit (57), wintertaling (30), putter (10), kokmeeuw (11) waterpieper (3), canadese gans (22  > N), kramsvogel (20), rietgors (m.), grauwe gans (28 >Z), blauwe reiger (2) ijsvogel (2).

 

Maand: April

Gebied: Diessens Broek

Tellers: Nico Hilgers, Carel Govaarts, Jan van Rijsewijk

 

Voorjaar! Na de wintertellingen is het een belevenis om in het broedseizoen het veld in te gaan. Terwijl er bij veel soorten al territoriumgedrag bespeurt werd, waren er in het vroege voorjaar ook nog wintergasten die nog niet- of gedeeltelijk vertrokken waren. Zo zag je nog scholeksters, kuifeenden en wintertalingen in grote groepen. Soorten als graspiepers en watersnippen troffen we het meest. Blauwborsten  en rietgorzen waren duidelijk aanwezig. En natuurlijk ook de grutto’s. Vergunningen waren vooraf geregeld om dwars door het gebied te kunnen lopen. Dat gaf wel een vreemd gevoel tegenover andere vogelaars die netjes op de paden bleven. Waarnemingen tot nu toe: Naast de algemene soorten ook kievit, grutto, bosruiter, witgatje, kleine plevier,  wulp, scholekster, tureluur, ooievaar, blauwborst, rietgors, karekiet, grasmus, roodborsttapuit, graspieper, boompieper, fazant, bergeend, kokmeeuw, slobeend, wilde eend, krakeend, kuifeend, aalscholver, wintertaling, zomertaling, knobbelzwaan, bokje, watersnip, waterral, bruine kiekendief, koekoek, nachtegaal, sprinkhaanzanger en een groep van 40 regenwulpen op doortrek.