rapporten en verslagen


Verslag over het broedseizoen 2020 van werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant. De vereniging heeft ten doel de akker- en weidevogels in Zuidoost-Brabant te beschermen, vooral tijdens het broedseizoen, zowel de eieren als de jonge vogels.

Download
2020 WWb Zo-Br Verslag broedseizoen.pdf
Adobe Acrobat document 814.9 KB

Tot aan de eeuwwisseling broedde de van oorsprong beekbewonende Grote gele kwikstaart zeer incidenteel in Noord-Brabant. Vanaf 2000 nam het aantal plotseling toe. Sinds 2006 volgt Vogels in Brabant de soort op de voet. Een flink aantal vrijwilligers gaat in het voorjaar op pad om territoria van de grote gele kwik op te sporen. Daarnaast raadplegen wij gegevens van waarneming.nl en telmee.nl. Hierbij de resultaten van 2017 en 2018.

Download
Verslag Grote gele kwikstaart 2017-2018.
Adobe Acrobat document 604.5 KB

Watervogels in Nederland 2017/2018

Dit rapport kon alleen tot stand komen dankzij de geweldige inzet van een groot aantal mensen. Allereerst worden natuurlijk alle tellers bedankt die, veelal in hun vrije tijd, de tellingen hebben uitgevoerd en hun gegevens aan Sovon ter beschikking hebben gesteld. Allemaal heel hartelijk bedankt!  Lees....


Download
Oeverzwaluwen Beekse Bergen 2012-2018 door Peer Busink
In 2011 benaderde Mari de Bijl (een bekende boswachter van Brabants Landschap) mij met de mededeling dat in de oevers van de gegraven vaargeul in de Beekse Bergen oeverzwaluwen huisden. Dit was mij bekend, want ik had met leden van Vogelwerkgroep de Kempen in de 90-er jaren van de vorige eeuw langs de vaargeul voor de nestgelegenheid voor oeverzwaluwen steile wanden afgestoken. Dit op verzoek van de toenmalige eigenaar van Safaripark Beekse Bergen. Het was toen niet alleen een beschermingsactie voor deze soort (oeverzwaluwen waren in begin 90-er jaren als broedvogel vrijwel uit Noord-Brabant verdwenen), maar.........
Oeverzwaluwen Beekse Bergen.pdf
Adobe Acrobat document 2.2 MB

Een verslag van 15 jaar vogelen in het Noorderbos bij Tilburg door Ad Kolen

Download
Verslag _ Het Noorderbos en de Vogels 2
Adobe Acrobat document 10.2 MB

Inventarisatieverslag 2018 De Hilver

 

 

Territoriumkartering Broedvogels in  Nationaal Natuurnetwerk Brabant De Hilver 

Tussen Diessen en Moergestel in het beekdal van de Reusel ligt een nieuw natuurgebied. Het is met meer dan 750 hectare het grootste natuurontwikkelingsgebied van Noord-Brabant. De natuurontwikkeling vond plaats in het kader van landinrichtingsproject De Hilver. De gronden werden overgedragen aan de terrein beherende- organisaties Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Kleine stukjes worden beheerd door particulieren. 


Inventarisatieverslag 2017 De Hilver

 

 

Territoriumkartering Broedvogels in  Nationaal Natuurnetwerk Brabant De Hilver 

Vanaf 2012 zijn in de heringerichte De Hilver door de provincie Noord-Brabant en door P. Busink broedvogel-territoriumkarteringen uitgevoerd. De provincie met quickscans tot 2015, P. Busink met elk jaar een verslag waarin op-, cq aanmerkingen stonden aangaande het beleid, die vervolgens met beleidsmedewerkers van betreffende tbo's besproken werden.  In 2016 en in 2017 werd het hele gebied geïnventariseerd door leden van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant. 

Download
Broedvogelinventarisatie De Hilver 2017.
Adobe Acrobat document 24.0 MB

Inventarisatieverslag 2016 De Hilver

 

 

 

Territoriumkartering Broedvogels in  Nationaal Natuurnetwerk De Hilver

In 2011 werd het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) De Hilver, ca. 800 ha groot, als retentiegebied, maar vooral als natuurgebied, opgeleverd aan de drie terreinbeherende organisaties (tbo's). Door de provincie werden allerlei natuurdoelstellingen opgesteld, de terreinbeherende organisaties kregen de opdracht om die doelstellingen te verwezenlijken. 

Download
Broedvogelinventarisatie De Hilver 2016.
Adobe Acrobat document 15.6 MB

Watervogels in Nederland in 2016/2017

Sovon

Dit rapport bespreekt de resultaten van watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van watervogels die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2016 tot en met juni 2017. 

Download
Rapport watervogels 2016-2017.pdf
Adobe Acrobat document 27.4 MB

Roeken in Hilvarenbeek.

Peer Busink

Door vervolging en onopzettelijke vergiftiging (bestrijdingsmiddelen) was de Nederlandse roekenstand rond 1970 tot een dieptepunt gedaald, maar na verbod op organische chloorverbindingen als insecticiden, herstelde de populatie zich in de periode daarna. Voor burgers kunnen roeken tijdens de broedperiode zorgen voor overlast. Als je niet zo veel met vogels op hebt, is dat wel begrijpelijk. Voor sommigen kan de aanwezigheid van roeken dan zelfs leiden tot een obsessie. Dan wordt het een moeilijk verhaal om positief over roeken te eindigen. 

Download
Roeken in Hilvarenbeek
Roeken in Hilvarenbeek.docx
Microsoft Word document 744.0 KB

Territoriumkartering Nachtzwaluw Regte Heide 2018.

Naar aanleiding van de waargenomen territoria van nachtzwaluwen tijdens een excursie voor oud-cursisten van de vogelcursus, werd door leden van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant en leden van het Biodiversiteitsteam Goirle op 14 juni 2018 een inventarisatie georganiseerd om het hele gebied op nachtzwaluwen te inventariseren. Door het niet verwachte hoge aantal territoria op die avond werd een tweede inventarisatie gepland, namelijk op 2 juli 2018.

Download
Territoriumkartering Nachtzwaluw in het gebied van de Regte Heide 2018
Inventarisatie Nachtzwaluw Regte heide V
Adobe Acrobat document 8.5 MB

De grote gele kwikstaart als broedvogel in 2016. Tot aan de eeuwwisseling broedde de grote gele kwikstaart zeer sporadisch in Noord-Brabant. Vanaf 2000 nam het aantal plotseling toe. Sinds 2006 volgt Vogels in Brabant de soort op de voet. Een fors aantal vrijwilligers gaat in het voorjaar op pad om territoria van de grote gele kwik op te sporen. Daarnaast raadplegen wij gegevens van waarneming.nl. Voor u liggen de resultaten van 2016. 

 

Download
GGK-N-Brabant-2016.pdf
Adobe Acrobat document 868.0 KB

Vanaf 2012 zijn in de heringerichte De Hilver door de provincie Noord-Brabant en door P. Busink broedvogel-territoriumkarteringen uitgevoerd. De provincie met quickscans tot 2015, P. Busink met elk jaar een verslag waarin op-, cq aanmerkingen stonden aangaande het beleid, die vervolgens met beleidsmedewerkers van betreffende tbo's besproken werden.

 In 2016 en in 2017 werd het hele gebied geïnventariseerd door leden van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant. 

Download
Broedvogelinventarisatie De Hilver 2017c
Microsoft Word document 57.1 MB

Territoriumkartering Broedvogels in Het Stuk 2017

"In 2002 is ook Het Stuk door leden van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant op broedvogels geïnventariseerd. Het resultaat van die inventarisatie werd toen kwantitatief in zeven 'bezettings categorieën' weergegeven. Enige vergelijking met de resultaten van 2017 is dan mogelijk", zegt Peer Busink hierover.  

Download
Inventarisatieverslag Het Stuk.pdf
Adobe Acrobat document 4.5 MB

Territoriumkartering Broedvogels Turkaa 2016 Peer Busink zegt hierover: "Bij mijn weten zijn de gemeentelijke bossen van Hilvarenbeek nooit geïnventariseerd op broedvogels. Toen SOVON met het verzoek kwam om enkele gemeentelijke bosgebieden te inventariseren, was het voor mij als 'vogelaar' en vrijwilliger van SOVON haast vanzelfsprekend om hieraan gevolg te geven". 

Download
VerslagTerritoriakartering broedvogels T
Adobe Acrobat document 2.6 MB

Verslag Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant. Het weidevogelseizoen 2017 zit er weer op. Alle mensen die actief meegeholpen hebben om ook dit jaar weer onze vogels een betere kans te geven om tot een goed broedresultaat te komen, hartelijk dank voor geboden de inzet. 

Download
2017 VERSLAG BROEDSEIZOEN WWb Zo-Br.pdf
Adobe Acrobat document 907.5 KB
Download
Alle legsels per bedrijf 2017.pdf
Adobe Acrobat document 256.8 KB

Natuurmonumenten brengt mensen die van natuur houden bij elkaar. Samen beschermen we de natuur. En allemaal verwonderen we ons over de prachtige planten- en dierenwereld. Dat is de rode draad van ons jaarverslag 2016.


Broedvogelrapport 2015 van Sovon geeft een samenvatting van de broedvogelstand in Nederland tot en met 2015. Het is samengesteld op basis van gegevens uit de verschillende Sovon-broedvogelprojecten. Er is in 2015 door de, veelal vrijwillige, tellers weer een zee aan informatie bijeengebracht.

 

Klik op de foto om het rapport te openen!


In gedachten zag ik Jac. P. Thijsse op de toren staan, hij keek over de SBB-gronden naar de gronden in de verte van zijn eigen Natuurmonumenten. Het land waar hij zo voor had gestreden en die nu na 80 jaar toch eigendom is geworden van zijn Natuurmonumenten.

Hij draaide zich om, knipoogde naar mij en stak zijn duim op. Het is goed zo.......

Download
2016-02_De Jac.P.Thijssetoren.docx
Microsoft Word document 1.7 MB

Broedvogels in het Hengstven 2015. De broedvogelbevolking van het Hengstven wordt gedomineerd door soorten van open, extensief gebruikte landschappen, zoals Patrijs, Kwartel en Veldleeuwerik. In de meer besloten gebiedsdelen met heggen en ruige slootkanten komen zijn soorten als Roodborsttapuit, Blauwborst, Grasmus en Spotvogel beeldbepalend.

Download
Sovon rapport.pdf
Adobe Acrobat document 8.1 MB

Gierzwaluwen kasteel Waardenburg 2009-2015

Hier midden in de polder bij Waardenburg huist een grote kolonie gierzwaluwen die op zwoele zomeravonden een prachtige schouwspel laat zien.....

Download
GIERZWALUWEN WAARDENBURG 2015.pdf
Adobe Acrobat document 3.7 MB

Broedverslag 2016 van Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant.
Ook in ons eigen werkgebied waren vrijwilligers bezig met nestbescherming.
Download
2016 Verslag Broedseizoen-1 WWb Zo-Br.p
Adobe Acrobat document 1'012.3 KB

De grote gele kwikstaart als broedvogel in Noord-Brabant in 2015. Een prachtig resultaat voor de grote gele kwikstaarten in Noord-Brabant, met weer een flinke toename! We hebben de indruk dat dit wel eens de opmaat kan zijn voor een nieuw record in 2016. We krijgen namelijk veel waarnemingen binnen van territoriale grote gele kwikstaarten, waaronder een behoorlijk aantal broedgevallen. 

Download
verslag_ggk2015.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

Natuurmonumenten is een beweging van mensen die samen opkomen voor de natuur in Nederland. Dat is ook de rode draad van het jaarverslag 2015.

Zo hebben ze bijvoorbeeld met duizenden natuurliefhebbers een nieuw bos aangeplant bij Utrecht. Op talrijke andere plekken denken en doen mensen actief mee om de natuur te beschermen en te beheren. Lees er alles over.


Inventarisatieverslag 2015   

Territoriumkartering Broedvogels in het  Diessens Broek 

Bij de start van de Landinrichting De Hilver in 1996 bestond het Diessens Broek uitsluitend uit weilanden en enkele maïspercelen..... 

Download
Diessens Broek BL.pdf
Adobe Acrobat document 3.5 MB

Inventarisatieverslag 2015  

Territoriumkartering Broedvogels in Den Opslag, Moergestelse Gement en Helsbroek

Het belangrijkste natuurproject was de inrichting van EHS De Hilver, grofweg het gebied weerszijde van de Reusel tussen Diessen en Moergestel..... 

Download
Den Opslag MoergGement en Helsbroek SBB.
Adobe Acrobat document 6.2 MB

Inventarisatieverslag 2015  

Territoriumkartering Broedvogels in de gehele  Moergestelse Gement  en het Moergestels Broek     

In 2015 heeft NM het verzoek gedaan om in de door hen beheerde gebieden het Moergestels Broek (zuid) en de Moergestelse Gement (oost), de weidevogelpopulaties te monitoren...... 

Download
Moergestels Broek en Gement NM.pdf
Adobe Acrobat document 4.0 MB

De grote gele kwikstaart als broedvogel in Noord-Brabant in 2014.

Sinds 2006 volgt de stichting Vogels in Brabant de soort op de voet. Een groot aantal vrijwilligers gaat in het voorjaar op pad om territoria van de grote gele kwik op te sporen. Dit artikel beschrijft de resultaten van 2014.

Download
verslag_ggk2014.pdf
Adobe Acrobat document 695.2 KB

Resultaten van het Noord-Brabantse grote gele kwikken-onderzoek 2013.

De winter van 2013 kende wederom een felle koude- en sneeuwperiode, maar toch zijn onze grote gelen netjes de winter doorgekomen: het aantal territoria nam toe van 28 naar 32. Dat is gelukkig een breuk met de dalende lijn van de voorgaande vier jaar. Ook in 2013 onderscheiden onze vogels zich weer van de Twentse en Achterhoekse vogels, maar dit keer in omgekeerde zin... Hoe dan? Je leest erover in het bijgevoegde verslag.

Download
verslag_ggk2013.pdf
Adobe Acrobat document 802.3 KB

2013

Broedresultaten steenuil groep Oisterwijk

Het broedseizoen is voorbij en het is dus tijd om u als kastenhouders te informeren over de stand van zaken. Tevens willen wij u bedanken voor u gastvrijheid en medewerking want zonder dat was het voor ons een stuk moeilijker geweest. Het was een spannend seizoen zoals u in deze nieuwbrief kunt lezen.

Namens de Steenuilenwerkgroep Oisterwijk, Frans van de Ven, Christien Hermsen, Bob Visser, Bert de Kort en Anita van Dooren

Download
nieuwsbrief_steenuilen_2013 (1).pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Evaluatie van het beheer in Den Opslag en Moergestels Broek van het EHS-gebied De Hilver in 2012.

Met landinrichting De Hilver is het grootste natuurontwikkelingsgebied van Noord-Brabant gerealiseerd. Het gaat hier om circa 700 ha nieuwe natuur. De belangrijkste

inrichtingswerkzaamheden hebben in twee recente winters plaatsgevonden. Een groot deel van het gebied werd afgegraven en kreeg de natuurdoelstelling “vochtig schraalland”. Een significant deel van het gruttobolwerk in Den Opslag werd behoed voor afgraven en behield de natuurdoelstelling “weidevogelgebied”.

Download
Evaluatie beheer SBB in EHS De Hilver i
Adobe Acrobat document 6.4 MB

2012
Gierzwaluw in Oisterwijk
In de bijlage vindt u de digitale versie van het jaarverslag 'Gierzwaluw in Oisterwijk 2012' met daarin onder andere de resultaten van de gierzwaluwinventarisatie in Moergestel, een verslag van de bouw van de zwaluwtoren en verslagen van onze andere projecten zoals het cameraproject in de kerk. Ook kunt u lezen hoe het gesteld is met de bewoning van de gierzwaluwkasten die door onze voorgangers in 2005 opgehangen zijn in Oisterwijk.
 
Download
jaarverslag 2012_def_dig-versie_0703.pdf
Adobe Acrobat document 7.0 MB

2012

Jaarverslag Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant.

Het was opnieuw een goed uilenjaar, ondanks de soms extreme weersomstandigheden vroeg in het voorjaar. We mogen vaststellen dat de uilenbescherming een prima functionerende vorm van vrijwillige natuurbescherming is.

Download
Jaarverslag-uilenbescherming-Brabant 201
Adobe Acrobat document 4.9 MB

2012

Resultaten van het Noord-Brabantse grote gele kwikken-onderzoek 2012.
Zoals te voorzien na de koudeperiode in februari 2012 is er wederom sprake van een afname van het aantal Brabantse territoria. Verder doet zich een gek verschijnsel voor, waarin onze en Limburgse grote gelen zich onderscheiden van de Twentse en Achterhoekse vogels.

Auteur:

Janmartin Rahder

Download
Resultatan grote gele kwikstaart 2012.pd
Adobe Acrobat document 848.7 KB

Vink

2012

Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen. Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten regio Midden-Brabant.


Auteurs:
Ad v.d. Corput
Jan Paymans
Loe Brokken
Mart de Louwere

Download
rapport Huis ter Heide 2012.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

2011

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2012

Download
GZ+in+Oisterwijk+2011_21sept2012.pdf
Adobe Acrobat document 5.2 MB

Grote gele kwikstaart

2011

Resultaten van het Noord-Brabantse grote gele kwikken-onderzoek.
Ook in 2011 is een weer lichte afname te zien. 

Auteurs:

Arno Braam en Janmartin Rahder 

Download
Grote gele kwik 2011.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB

Grasmus

2011

Resultaten (broed)vogelonderzoek Bodemven en omstreken op Landgoed Huis ter Heide. Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten regio Midden-Brabant.


Auteurs:
Ad v.d. Corput
Jan Paymans
Loe Brokken
Mart de Louwere

Download
Resultaten broedvogels 2011 pdf.pdf
Adobe Acrobat document 607.4 KB

2010

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2010

Download
De+Gierzwaluw+in+Oisterwijk+jan+2010.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB

2009

Gierzwaluwresultaten in Oisterwijk. Een uitgebreid verslag over de werkzaamheden en resultaten van de Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk in 2009. 

Download
De Gierzwaluw in Oisterwijk jan 2010.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB

Bonte vliegenvanger

2009

Resultaten (broed)vogelonderzoek Bodemvenen omstreken op Landgoed Huis ter Heide. Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumentenregio Midden-Brabant.

 

Auteurs:

Petra Fleurbaaij

Ad van den Corput

Jan Paymans

Loe Brokken

Annelies Pouw

Download
Resultaten broedvogels HtHeide 2009.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB