rode lijst soorten

In 2004 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de huidige Rode Lijsten vastgesteld. Op de 'Rode Lijst 2004' voor vogels staan 78 vogelsoorten vermeld. Het betreft alleen Nederlandse broedvogels. Zomer- of wintergasten komen er niet op voor.

Blauwe kiekendief  GE Kwak VNW
Boerenzwaluw GE Kwartelkoning KW
Bontbekplevier KW Lachstern VN
Bonte strandloper VN Matkop GE
Boomvalk KW Middelste zaagbek GE
Brilduiker GE Nachtegaal KW
Draaihals EB Nachtzwaluw KW
Duinpieper EB Oeverloper GE
Dwergmeeuw EB Ortolaan EB
Dwergstern KW Paapje BE
Engelse kwikstaart BE Patrijs KW
Gele kwikstaart GE Pijlstaart BE
Goudplevier VN Porseleinhoen KW
Graspieper GE Purperreiger BE
Grauwe gors EB Raaf GE
Grauwe kiekendief EB Ransuil KW
Grauwe klauwier BE Ringmus GE
Grauwe vliegenvanger GE Roerdomp BE
Griel VN Roodhalsfuut GE
Groene specht KW Roodkopklauwier VN
Grote karekiet BE Slechtvalk GE
Grote Mantelmeeuw GE Slobeend KW
Grote stern BE Snor KW
Grote zilverreiger GE Spotvogel GE
Grutto GE Steenuil KW
Hop VN Steltkluut GE
Huismus GE Strandplevier BE
Huiszwaluw GE Tapuit BE
Kemphaan EB Tureluur GE
Kerkuil KW Veldleeuwerik GE
Klapekster EB Velduil EB
Kleine zilverreiger GE Visdief KW
Kleinst waterhoen VN Watersnip BE
Kneu GE Wielewaal KW
Koekoek KW Wintertaling KW
Korhoen EB Woudaap EB
Kortsnavelboomkruiper GE Zomertaling KW
Kramsvogel GE Zomertortel KW
Kuifleeuwerik EB Zwarte stern BE
 

Toelichting tabel

 

VN Soorten die uit Nederland zijn verdwenen
Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.

VNW In het wild uit Nederland verdwenen soorten
In het wild uit Nederland verdwenen (geldt alleen voor de kwak), waarvan in gevangenschap een populatie in stand gehouden wordt.

EB Ernstig bedreigde soorten
Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.

BE Bedreigde soorten
Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

KW Kwetsbare soorten
Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.
GE Gevoelige soorten
Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.