rode lijst soorten

 

    2017
Patrijs Perdix perdix perdix Kwetsbaar
Korhoen Lyrurus tetrix tetrix Ernstig bedrei
Wilde Zwaan Cygnus cygnus Gevoelig
Brilduiker Bucephala clangula clangula Gevoelig
Middelste Zaagbek Mergus serrator Gevoelig
Zomertaling Spatula querquedula Bedreigd
Slobeend Spatula clypeata Kwetsbaar
Smient Mareca penelope Gevoelig
Pijlstaart Anas acuta Bedreigd
Wintertaling Anas crecca crecca Kwetsbaar
Roodhalsfuut Podiceps grisegena grisegena Gevoelig
Zomertortel Streptopelia turtur turtur Kwetsbaar
Koekoek Cuculus canorus canorus Kwetsbaar
Kwartelkoning Crex crex Bedreigd
Porseleinhoen Porzana porzana Kwetsbaar
Kleinst Waterhoen Zapornia pusilla intermedia Gevoelig
Kraanvogel Grus grus grus Gevoelig
Roerdomp Botaurus stellaris stellaris Kwetsbaar
Woudaap Ixobrychus minutus minutus Ernstig bedrei
Kwak Nycticorax nycticorax nycticorax Ernstig bedrei
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta garzetta Gevoelig
Griel Burhinus oedicnemus oedicnemus Verdwenen 
Steltkluut Himantopus himantopus Gevoelig
Goudplevier Pluvialis apricaria apricaria Verdwenen 
Bontbekplevier Charadrius hiaticula hiaticula Kwetsbaar
Strandplevier Charadrius alexandrinus alexandrinus Bedreigd
Wulp Numenius arquata arquata Kwetsbaar
Grutto Limosa limosa limosa Gevoelig
Kemphaan Calidris pugnax Ernstig bedrei
Zuidelijke Bonte Strandloper* Calidris alpina schinzii Verdwenen 
Watersnip Gallinago gallinago gallinago Bedreigd
Oeverloper Actitis hypoleucos Gevoelig
Tureluur Tringa totanus britannica Gevoelig
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus Ernstig bedrei
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla tridactyla Gevoelig
Grote Mantelmeeuw Larus marinus Gevoelig
Dwergstern Sternula albifrons albifrons Kwetsbaar
Lachstern Gelochelidon nilotica nilotica Verdwenen 
Zwarte Stern Chlidonias niger niger Bedreigd
Visdief Sterna hirundo hirundo Gevoelig
Noordse Stern Sterna paradisaea Bedreigd
Grote Stern Thalasseus sandvicensis sandvicensis Kwetsbaar
Steenuil Athene noctua vidallii Kwetsbaar
Ransuil Asio otus otus Kwetsbaar
Velduil Asio flammeus flammeus Ernstig bedrei
Oehoe Bubo bubo bubo Gevoelig
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus Gevoelig
Grauwe Kiekendief Circus pygargus Ernstig bedrei
Zeearend Haliaeetus albicilla Gevoelig
Hop Upupa epops epops Verdwenen 
Draaihals Jynx torquilla torquilla Ernstig bedrei
Torenvalk Falco tinnunculus tinnunculus Kwetsbaar
Boomvalk Falco subbuteo subbuteo Kwetsbaar
Grauwe Klauwier Lanius collurio Bedreigd
Klapekster Lanius excubitor excubitor Verdwenen 
Roodkopklauwier Lanius senator senator Verdwenen 
Wielewaal Oriolus oriolus Kwetsbaar
Raaf Corvus corax corax Gevoelig
Matkop Parus montanus rhenanus Gevoelig
Zwarte Mees Parus ater ater Gevoelig
Buidelmees Remiz pendulinus pendulinus Gevoelig
Boerenzwaluw Hirundo rustica rustica Gevoelig
Huiszwaluw Delichon urbicum urbicum Gevoelig
Kuifleeuwerik Galerida cristata cristata Ernstig bedrei
Veldleeuwerik Alauda arvensis arvensis Gevoelig
Graszanger Cisticola juncidis cisticola Gevoelig
Snor Locustella luscinioides luscinioides Kwetsbaar
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus arundinaceus Bedreigd
Spotvogel Hippolais icterina Gevoelig
Kramsvogel Turdus pilaris Gevoelig
Grote Lijster Turdus viscivorus viscivorus Kwetsbaar
Nachtegaal Luscinia megarhynchos megarhynchos Kwetsbaar
Paapje Saxicola rubetra Bedreigd
Tapuit Oenanthe oenanthe oenanthe Bedreigd
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata striatia Gevoelig
Huismus Passer domesticus domesticus Gevoelig
Ringmus Passer montanus montanus Gevoelig
Engelse Gele Kwikstaart Motacilla flava flavissima Gevoelig
Gele Kwikstaart Motacilla flavissima Gevoelig
Duinpieper Anthus campestris campestris Verdwenen 
Graspieper Anthus pratensis pratensis Gevoelig
Keep Fringilla montifringilla Gevoelig
Europese Kanarie Serinus serinus Bedreigd
Kneu Carduelis cannabina cannabina Gevoelig
Roodmus Carpodacus erythrinus erythrinus Gevoelig
Grauwe Gors Milaria calandra calandra Ernstig bedrei
Ortolaan Emberiza hortulana Verdwenen