HOME

Onze vereniging is bezig vorm te geven aan haar doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep inventarisaties, tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen alle aandacht. Bezoek regelmatig de website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten. 

AGENDA

Oktober

  • 25      Ledenbijeenkomst
  • 29      Landelijke Steenuilendag   Programma.......
  • 30      Excursie naar het Hengstven

November

Voor Sovon zou het jaar 2015 een heel ander jaar gaan worden dan de twee voorafgaande. Er kwamen, vrij plotseling, veel vragen binnen voor het uitvoeren van broedvogelinventarisaties, zowel van terreinbeheerders, waarmee al heel lang samenwerking bestond, als van nieuwe partijen. Lees hier het 36 pagina's tellende jaarverslag.

Zaterdag 29 oktober is het weer tijd voor de tweejaarlijkse Landelijke Steenuilendag. Plaats het gebouw Forum, visitekaartje van de WUR in Wageningen. Toegang gratis. Noteer alvast in uw agenda. Aan bod komen onder meer de populatie-ontwikkeling van de Nederlandse steenuilen, het ringwerk en het wel en wee van de steenuilen in enkele Nederlandse regio's. 

Op zaterdag 26 november organiseert Sovon weer een Landelijke Dag, wederom  in de Reehorst te Ede. Ook dit jaar wordt er ruimte geboden aan verhalen uit de regio, bijvoorbeeld via een lezing of een flitspresentatie. Verder natuurlijk alles wat te maken heeft op vogelgebied. 

De Nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 juli 2016 in werking getreden en de huidige natuurwetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet) is vervangen. De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

De nieuwe Wet natuurbescherming in vogelvlucht.