HOME

Onze vereniging is bezig op een groot vlak vorm te geven aan haar doelstellingen. Menigmaal worden door leden van de vogelwerkgroep in het werkgebied inventarisaties, tellingen en andere onderzoeken uitgevoerd. Ook zijn er werkgroepen met de bescherming van vogels bezig. Uilen, zwaluwen en weidevogels krijgen van ons alle aandacht.

AGENDA

Augustus 

  • 30      Ledenbijeenkomst

Oktober

  • 1          Vogeltrekdag

November

  • 26      Sovon Landelijke Dag

Op zaterdag 26 november organiseert Sovon weer een Landelijke Dag, wederom  in de Reehorst te Ede. Ook dit jaar wordt er ruimte geboden aan verhalen uit de regio, bijvoorbeeld via een lezing of een flitspresentatie. Verder natuurlijk alles wat te maken heeft op vogelgebied. Programma komt nog maar de datum kun je vast noteren in je agenda.

De huiszwaluw, wie is er niet verknocht aan dit wonderlijke vogeltje? Vele dragen hem een warm hart toe en spannen zich in om de huiszwaluw de ruimte te bieden die hem toekomt. Vaak al vele jaren. Dit heeft een schat aan kennis en ervaringen opgeleverd over de bescherming van de soort. Een handleiding biedt daar een overzicht van. Daarmee willen we iedereen op weg helpen die iets voor de huiszwaluw kan- en wil betekenen. En wie wil dat niet!?

De Nieuwe Wet natuurbescherming zal naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden en dan de huidige natuurwetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet) vervangen. De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

De nieuwe Wet natuurbescherming in vogelvlucht.